Geologer på jobb (5:6) med Thea Aske Haugen fra Bergen kommune

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har i dag 250 ansatte med ansvar for kommunens arealforvaltning innenfor plan, bygg og oppmåling. Kommuneplanen til Bergen kommune skal blant annet legge føringer for man skal skape en aktiv og attraktiv kommune gjennom en grønn, bærekraftig og klimanøytral byutvikling. Ukens gjest, Thea Aske Haugen, er klimarådgiver i plan- og bygningsetaten og skal blant annet svare på hva som avgjør hvilke områder som skal videreutvikles og hvilke som skal bli uberørt, formålet med klimagassberegninger i plan- og byggesaker, og hvordan geologi kunnskapen kommer til nytte i arbeidshverdagen.

Klimaendringer i Arktis med Jostein Bakke

I Arktis skjer oppvarmingen tre ganger så fort som det globale gjennomsnittet. Oppvarmingen fører til mindre havis og smelting av både isbreer og innlandsisen på Grønland. Hva er årsaken til dette? Hvilke konsekvenser får denne smeltingen globalt? Og hvordan fikk Arktis et kaldt klima i utgangspunktet? Ukens gjest som skal svare på dette er Jostein Bakke.

Geologer på jobb (4:6) med Ole Martinsen fra Equinor

Fra 1960-tallet drev Norsk Hydro med olje- og gass leting, og i 1972 ble Statoil opprettet. Over de siste 50 årene har selskapet utviklet seg som ledende på norsk sokkel sammen med den norske oljeindustrien. I 2018 endret selskapet navn til Equinor. For i tillegg til å være en av verdens største leverandører av olje og gass, vil Equinor gjenspeile utvikling og identitet for framtidige generasjoner ved å være et bredt energiselskap med vekst også i fornybar energi og nye karbonfrie verdikjeder. Geologisk kompetanse har vært helt sentral i utviklingen av oljeindustrien over disse tiårene, og står igjen sentralt i overgangen til grønnere energiformer. Ukens gjest, Ole Martinsen, har hatt mange ulike roller i selskapet i snart 30 år. I ukens episode snakker vi blant annet om geologisk kompetanse i energiomstillingen, karbonfangst- og lagring, havvind og Equinor sine klimaambisjoner.

Bergarter med Henrik Svensen

Bergarter hjelper oss med å forstå ulike prosesser i jordsystemet og hvordan disse virker sammen. Men hvordan dannes de ulike bergartene? Hvordan daterer man de? Og hvordan vet vi at jorden er 4.5 milliarder år? Ukens gjest er geolog, forsker og forfatter Henrik Svensen, som i 2022 kom ut med boken “Et land av stein – bergartene som har formet Norge”. Han har gitt ut flere bøker og er en ivrig forskningsformidler som har en interessant og spennende karriere å se tilbake på.

Geologer på jobb (3:6) med Runar Tyssebotn fra Multiconsult

Det norske velferdssamfunnet er et resultat av en kombinasjon av betydelige naturressurser, gode løsninger og solid kunnskap. Selskapet Multiconsult har gjennom hundre år bidratt med slik kunnskap som har nedfelt seg i kraftverk, oljeboringsplattformer, kaier, bruer, veier og industrianlegg, for å nevne noe. Multiconsult besitter også Norges største geofaglige miljø, med kompetanse innenfor alle georelaterte problemstillinger. Slike problemstillinger må ofte ved grunnundersøkelser, men hvordan kartlegges slike grunnforhold? Hva gjør Multiconsult i forbindelse med rassikring? Og hva slags geologer jobber i Multiconsult? Ukens gjest er Runar Tyssebotn. Han er ikke geolog, men geoteknikker, og har deltatt i mange hundrede ulike oppdrag som geoteknisk rådgiver eller prosjekterende.

Siste istid med Jan Mangerud

Når inntraff siste istid? Hvor stor var isutbredelsen? Hvilke spor indikerer at det var mildere perioder under istiden? Og hvordan kan man bestemme når et område ble isfritt? Ukens gjest er Jan Mangerud, som har lagt bak seg en imponerende og lang karriere som kvartærgeolog. I tillegg til å diskutere siste istid, kan du høre Jan fortelle om det sensasjonelle funnet i 1968, sporene etter en stor tsunami og mye mer.

Geologer på jobb (2:6) med Anette Broch M. Tvedt fra Adepth Minerals

Ukens gjest er Anette Broch Mathisen Tvedt. Hun er direktør og medgrunnlegger i Adepth Minerals, et selskap som skal lete og på sikt utvinne mineraler fra dyphavet. Fram til man får lisenser til å utvinne er det forskning og utvikling som står i fokus for selskapet. Men hva slags mineraler er det snakk om? Hvorfor trenger vi dyphavsmineraler? Og hvor stort er egentlig potensialet?

Petroleumsleting i Nordsjøen med Tom Dreyer

Vi kjenner alle til starten på det norske oljeeventyret med funnet av Ekofisk i 1969 – det som skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs. Utviklingen av petroleumsvirksomheten i Norge fortsatte utover 70-tallet med store funn på felt som Ekofisk, Statfjord, Oseberg, Gullfaks og Troll. Men å lete etter oljen og gassen i disse feltene er ikke lett. Det krever tålmodighet, hardt geologisk arbeid, en del skuffelser og mange suksesser. Mangeårige letesjef og petroleumsgeolog Tom Dreyer er ukens gjest, og forteller deg hvordan man leter etter olje og gass.

Geologer på jobb (1:6) med Elise Opsal fra Titania

Titania er en norsk bergverksbedrift som har verdens største forekomst av mineralet ilmenitt. Fram til 1994 ble overskuddsmassene fra gruvedriften deponert i havet. I dag deponeres det på land, men deponiet anslåes å være fullt innen 2030. I 2016 ble Elise Opsal ansatt for å se på alternative løsninger for overskuddsmassene. Hva brukes mineralet ilmenitt til? Hva kan overskuddsmassene brukes til? Og hva slags geologer jobber i Titania?

Jordens klimahistorie med Reidar Müller

Sesongstart! Vi tar et lite dypdykk i jordens klimahistorie, for å få svar på hva den kan fortelle om framtiden. Hvordan så jorden ut for 700 millioner år siden, og hva slags rolle spilte de aller første skogene på jorden? Ukens gjest, Reidar Müller, gir deg svaret. I tillegg tar vi for oss Reidar sin karriere som geolog og forfatter.